Заметки из «Нашей нивы» (1906–1909)

Просмотрев несколько подшивок газет «Наша Нива» за 1906–1911 гг., нашел интересные заметки о нашем селе Остромэчэво.

(Сохранена орфография издания 1906–1909 гг.)

«Наша Ніва» №21/1906 г.

У вёсцы Остромэчэве Брэсцк. пав. Грод. губ. памешчык Пузына дараваў пад школу 1/2 дзесяцини зямли. Тым часам, ня гледзячы на тое, што будынак ўжо скончаны, школа не адкрывалась, бо ўсё роўна ешчэ нехват было пры ёй зямли. На школьным пляцу стаяла раней карчма, каторую жыд купиў з варункам перанесьци на иншае мейсцо, але дагэтуль не датрымаў кантракту; дый пэўне и дагэтуль карчма стаяла бы ешчэ неколька гадоў да суда, каб нехта не падпалиў яе 10 серпня (аўгуста). Пляц называли селяне — «Площадь просвещения»

Суседзи пабачыли пажар, пабегли будзиць жыда. Йон жэ, думаючы, што лезуць да яго «экспропрыяторы», не впусьциў адразу суседоў; а пазьней было позна ратаваць жывёлу, бо конь и карова ўжо жыўцам спалилися.

Пасьля пажару уступиў Микита Петручык сваю землю пад новую карчму, ў каторай, як и даўней, пьюць людзи атруту. Гэтая карчма стаиць цяпер каля школы, як раз насупроциў цэрквы.

Наш сьвяшчэнник завёў товарыство для вайны з гарэлкай, але дагэтуль туды записаўся адзин чалавек. А шкада!..

У нас ёсць библиотэка-чытальня, але мала да яе людзей ходзиць, бо яны видаць лепей любяць пиць гарэлку. Грошы не даюць мужыки на библиотэку, а каб хоць давали па некольки капеек с кожнаго прапитаго рубля, дык была бы и лепшая библиотэка, и больш газэт можна было бы выписаць…

«Наша Ніва» №1/23 лістапада 1906 г.

У вёсцы «Плянта» Остромэчэво, Лышчыцкай воласці і ў суседніх вёсках пачалі людзі вельмі хварэць на тыфус. Многа памерла. Доктара няма.

Nemo

«Наша Ніва» №18 или 19/1907 г.

В А…а Брэстскага павету, Гродзенскай губ. Цяжка жывецца беднаму мужыку беларусу: зямли сваёй у яго надта мало. Каб пражыць, прыходзицца браць зямлю у арэнду ад памешчыкаў. Арэнда — вельми цяжкая. Вось напрыклад, у нас памешчык П(узына) аддае зямли або за поў морга (ў залежнасци ад зямли мужык павинен адрабиць пашу 20-25 дзён; личучы кожны рабочы дзень па 40 кап., мы бачым, што мужык плациць пану за дзесяцину каля 13 руб.

Гэтая ж горькая бяда мужыка прымушае яго исци да таго ж пана пазычаць грошы. А памешчык карыстае и з гэтаго. Он дасць каму 2 руб., каму 5 руб. у доўг на адробак, а лёгка згадаць, кольки адрабляе мужык пану за гэтые грошы.

Далей, мужыки больш не маюць зямли, як па адной-паўтары дзес., дык сенакосу и пашы у их саўсим нима; и мужыки идуць да пана и косяць пански луг на часьци. Да апошней забастоўки, зробленай мужыками, памешчык аддаваў сенакос на сёмую копу або сёмую часць. Гэта значыць, што памешчык сабе бярэ 6 вазоў, а мужык 1 воз.

Пры таких варунках, ведама, мужыки ня могуць трымаць шмат быдла, бо яго нима чым кармиць. А як нима быдла, то нима чым и гнаиць зямлю. Дык ня дзива, што мужыцкая дзесяцина зямли даець ў некальки разоў меней зерня, саломы, як дзесяцина памешчыка. Ад беднасци, ад нехватки малака прыходзицца харчавацца як папала. Ад гэтага хварэе народ и найбольш малые дзеци. Гэта агульная хвор ходзиць чуць не кожны год и многа малых дзетак гониць у могилки… Ниякай доктарскай помачы нима. Работа фэльчэра аднаго чуць не на палову павета, тая што ён пасьпевае записваць адно тых, хто умирае.

Але самае найгоршае зло, гэта тое, што яких-небудзь два морги мужыцкага поля раскиданы больш як у 15 мейсцох. И цягнуцца гэтыя вузкия шнурки, як тэлеграфны дрот, на цэлые вёрсты.

Нима у нас ни фабрык, ни заводаў. Каб зарабиць, мусиш исьци да двара; а як работникоў многа, то цэну збиваюць зимою на 15—20 кап., а ў лета 30-45 кап. (ў самую гарачую пору). А гэтага бадай ледзь хватае на харчы работнику.

Жыццё парабкоў дворных ня лепшае: дастаюць яны 30 руб. ў год и за гэтые грошы павинны ешчэ трымаць «чэлядника».

Голад ды беднота найчасцей гоняць цёмнаго мужыка красьци, рабиць праступлення; тольки там, гдзе мужыки болей сьведомые, яны ваююць забастоўками. Вось прымерам, на ст. Лышчыцы украдзена 142 пуды жыта. У памешчыка ў маёнтку «Лышчыцы» украдзена аўса и жыта 52 п.; у маёнтку Кошылово — 50 п. муки и г.д.

Nemo

«Наша Ніва» №21/1908 г.

С. Остромэчэво і в. Плянта Гродзенск. губ. Брэсцк. пав. Другі год у воласці цягнецца наша справа аб судзях. Мужыкі выбралі такіх судзяў, што згадзіліся дарма судзіць. Земскі з імі пагутарыў і пасля гэтага судзі сказалі, каб ім плацілі пэнсію. Мужыкі, ня ведаючы, што па закону судзям трэба плаціць, не далі свайго сагласу. Але зьезд нядаўна прыслаў бумагу, каб воласць плаціла пэнсію. З гэтаго відаць, што памеж мужыкоў можна знайсці такіх людзей, каторые згаджаюцца дарма працаваць для грамады.

P.

«Наша Ніва» №22/1908 г.

С. Остромэчэво Брэсцк. пав. У нас у Гродзеншчыне шмат зямлі купляюць мужыкі праз кресцьянскі банк; у Гродне ў банку ляжыць ужо 9,000 купчых мужыцкіх. Мужыкі хацелі купіць маёнтак Ставы, але яго купіла ігуменья леснянскага манастыру. Але цяпер яна адрэклася і прадала мужыкам, бо не было спакою: мужыкі ўсё рабілі шкоды, былі і пажары. Мужыкі плацяць надта вялікую цэну — па 180 руб.

Nemo

«Наша Ніва» №9/1909 г.

Остромэчэво, Грод. губ. Брэсцк. пав. — у нас як і ўсюды памірае шмат дзяцей. Найглаўнейшая прычына гэтага — гэта тое, што маткі не ўмеюць і не маюць часу, каб дагледзець тое дзіця. Другая прычына — гэта тое, што ў нас мала дахтароў, а дзе і ёсць, дык дастаць трудна: трэба шмат грошы, а найгорай тое, што прывыклі людзі лячыцца ў знахароў і вераць шаптуну болей, як дохтару і фельчэру.

Як злічыў «Всероссійскій союз для борьбы с детскою смертностью» (Правленіе в Пецярбургу, Галерная 7) ў 18-ым веку ў Расеі на кожную 1000 памірала 20 дзяцей, у 19-ым — 30. цяпер на кожную 1000 ўмірае 50 і болей дзяцей. Адсюль відаць, што з году ў год лічба смерцей расце ў нас.

Тым часам за граніцай з году ў год яна зменьваецца. С прыведзеных «Союзом» лічб відаць, што ў беднасьці дзеці мруць болей, як у достатку. Значыць дзеля вайны з гэтым злом трэба старацца палепшыць сваё жыццё. Але адразу гэтаго не зробіш. Каб парадзіць хоць трохі гэтаму, нашы людзі надумаліся завясці пры бібліятэцы маленькую аптэчку, дзе можна дастаць хініны, рыцыны, соду і іншые лекарствы як для дзяцей, так і дзьля старшых людзей. Добра былоб, каб і пры іншых бібліотэках завялі такіе аптэкі. Не прыйшлосяб тады так далёка ездзіць за імі і танней каштаваліб яны, як цяпер у аптэках.

Nemo

«Наша Ніва» №28, 29/1909 г.

Остромэчэво, Грод. губ. Брэсцк. пав. Дажджы не перастаюць ліць. Скошэнае сена вада знесла. Ад дажджоў усе работы прыпазніліся, а як збярэцца разам і рабочых рук будзе нехват, ды і цэны падскочаць.

P.

«Наша Ніва», №30/1909 г.

Остромэчэво, Грод. губ. Брэсцк. пав. 5 юля нашы селяне разбіралі справу, каб адкрыць таварыство. Сабралося 35 чалавек; прачыталі статут (устав) і кніжку аб тым, як кіравацца ў гэтай справі; с кніжкі даведаліся, што каб добра ішла справа, трэба каб што найбольш прыносілі туды грошы і клалі іх на працэнты; але цяперашнімі часамі гэтаго німа што спадзевацца: каля нас селяне на перабой купляюць зямлю, і ў каго дзе вынюхаюць які грош, бяруць хоць на 25 працэнтоў; але пазычаюць пад вэксаль. Дык хто-ж панясе ў касу на 6 1/4 працэнтоў?

Каб не даць загінуць гэтай вельмі важнай справе, — заправілы таварыства перш думаюць разстарацца грошы с казны. Лічаць яны так: гасударственае казначэйства пазычае тысячу рубл. на 6 прац.; апроч таго паветовае дае ім крэдыт у сябе так сама на 1000 рубл. па 6 1/2 працэнтоў, — значыцца, працэнтоу ў год за дзьве тысячы руб. трэба будзе плаціць 125 рубл., а калі таварыство будзе браць па 12 прац., то дастане 240 рубл., і заработку астаецца 115 р.; але будзем лічыць 100 р., бо можэ ня ўсе грошы будуць ў абароце. З гэтай сотні рубл. па уставу таварыства 40 руб. ідзе у запасны капітал, 40 рубл. у аснаўны і 20 руб. на канторшчыка і народную прасвету. Доўг — 1000 руб. гасударств. Банку трэба вярнуць праз 13 год, а да таго часу ў запасным і асноўным капіталах, лічучы па 40 руб у год, набярэцца ўжо па 520 руб., разам 1040 р. Вось і будзе чым сплаціць доўг, ды ешчэ 40 руб. астанецца.

Nemo

«Наша Ніва» №9/1909 г.

Остромэчэво, Грод. Губ. Брэсцк. пав. 35 селян падалі прашэнье, каб адкрыць сельска-гаспадарчую суполку. Думкі аб супольцэ ў нашых сялян з’явіліся гледзячы на работу такой самай суполкі ў в. Шчырах, суседняго Бельскаго пав., каторае працуе надто добра. Тамтэйшые селяне — пабудавалі асобны дом, дзе месціцца суполка і хаўрусовая крама, выпісалі цэлы вагон штучнаго гною і ўжо распрадалі, аткрываецца склад машын і прылад гаспадарскіх. На гэтую работу глядзелі острымечаўскія селяне і бачылі, што суполка надто карыстная рэч і для іх. Селянам патрэбны грошы на куплю зямлі. Зямлі нема і без яе не пражывеш, а каштуе яна ажно па 300 руб. За дзесяціна. Заработкоў німа. Каб дастаць грошы, трэба пазычаць іх на вялікі працэнт (30-50%). Ад гэтуль і зарадзілася думка аб суполцэ, каторая арганізована на прыкладзе шчытоўскай. Селяне з нецерплівасьцю чэкаюць дазвалення ад губернатара.

Ф. Кульгавы

Остромэчэво, Грод. губ. Брэсцк. пав. Пры нашай 2-класнай школе закладаюць гадоўнік і школку фруктовых дрэваў.

Даглядаць за дрэвамі будуць самі вучні пад даглядам вучыцеля. Калі хлапец канчае навуку, то яму даюцца ўсе тыя дрэвы, што ён выгадаваў. Такім чынам і вучні прывучаюцца хадзіць каля фруктовага дрэва, і закладаецца пачатак сялянскім садам.

С. Замута

С. «Остромэчэво»
Згарэла пуня памешчыка Пузына з канюшынай. Страты каля 4 тысяч рублёў.

С. «Остромэчэво»
У наш валасны магазын збожа трапіла нейкая моль — маленькая, белаватая, с чорнай галоўкай і надта шмат робіць глуму: абгрызае зярняткі і скручвае з павуціны сабе тут жэ гнёзды. Прабавалі гэтакае дабро пушчаць на арфу, але і гэта не памагае. Адна рада… сушыць яго ў моцна гарачай печцы і толькі на яду, бо ўзрастаць яно ўжо ня будзе.

С «З…т.»


В 1866 году была открыта школа, в 1891 году она преобразована в народное училище, а с 1911 года — в земское народное училище. Это благотворно повлияло на жителей не только Остромичева, но и близлежащих деревень. В 1905 году открылась одна из первых изб-читален на Беларуси, действующая и по сей день. Об этом рассказ в разделах «Школа» и «Библиотека».

В 50–60-е годы ХХ века люди старшего поколения вспоминали беженство в Первую мировую войну. Когда немецкий фронт вплотную подошел к Остромечеву, казацкий отряд царской армии приказал населению готовиться к выезду из родных мест. Жители не хотели сниматься с места, где родились и жили. И где-то 10–12 июля 1915 года караван повозок и людей отправился в сторону Бреста. Из рассказа одного из жителей: «…когда мы были за д. Кошилово, на горе (а это высшая точка Брестского района), увидели Остромичи в огне и дыму. Казаки поджигали дома, сараи, чтобы ничего не оставить ''кайзеровцам''». Жителям ничего другого не оставалось, как продолжить путь в сторону Бреста. Им предстояло попасть в разные губернии России, Украины, Кавказа и в Восточную Белоруссию. Но до этого им еще пришлось 2–3 недели двигаться пешком через Кобрин в сторону ст. Барановичи. В пути следования их кормили с полевых кухонь. Часто были налеты кайзеровских «аэропланов», как называли их «остромычивци». Даже однажды был разбомблен мост через речку за г. Кобрином. Некоторым жителям ночью удалось сбежать домой, в сожженные Остромичи. Они-то и остались на оккупированной территории. Их не трогали. Они жили почти 6 лет вместе с такими же жителями деревень Лыщицы, Морозовичи, Бояры. Все остальные вывозились в Тамбовскую, Нижегородскую, Челябинскую, Воронежскую, Полтавскую губернии, на Кубань и на Дон. Из рассказов дедушек и бабушек о том периоде можно было узнать многое. Население встречало их очень благосклонно. Предоставлялось место для проживания, изыскивались места для работы. Некоторые большие семьи получили определенные денежные средства.

Но все жили надеждой на возвращение в свое село Остромичи. Многому наши предки научились в России, у местного населения. Речь обогатилась множеством пословиц и поговорок, песен, легенд, былин. А ведь это было время двух революций и Гражданской войны. Некоторые из беженцев ушли в Красную армию добровольцами, некоторые успели до 1917 года уехать в Америку и заработать денег. Многие устроились на работу, даже создали семьи, и их наследники живут в России до сих пор. Однако большинство после 1920 года, когда наша территория отошла по договору к Польше, возвращались в родное село. Рассказывали, что село нельзя было узнать. На местах пепелищ и за сараями стояли сорняки в человеческий рост.

У некоторых остались «клуни», каменные погреба и сараи из камня со сгоревшими крышами, построенные еще в 1911–1914 годах (они стоят еще и сегодня), а также «свыронки». Остальным приходилось строить землянки. Строиться было трудно. Дерево возили повозками из Беловежской пущи, Ворохова, Медного, из-за г. Высокое. Некоторые сараи строили из бутового камня, ближе было подвозить. Польская власть давала кредиты на дерево, на приобретение инвентаря, но под очень высокие проценты. Это были 1921–23 годы. Жители влезали в долговое ярмо, но другого выхода не было.

К тому же в деревне появилась новая особая прослойка населения. Из Польши на территорию Западной Белоруссии хлынули потоки «поляков-осадников»: бывшие польские военные, участвовавшие в борьбе с Красной армией в 1919 году, малоземельные поляки из Польши. Они строились и расселялись по хуторам вплоть до 1930 года. Когда жители села Остромичево отстроились, польские власти придумали новую политику. Они начали расселять белорусов снова по хуторам: Абысиния, Ланы, Вылычково, Плянта, Лугы, Толоччиха, Сыдёк, Лыпково, Копатая, Лазыскы, Козари, Лыщинска, Мох. С 1921 по 1930 год в селе и близлежащих хуторах было построено 108 домов, с учетом 47 домов поляков-«осадников». С какой целью это делалось, понять можно. Власти выполняли две задачи: разобщение людей и обработку ими более 700 десятин земли, проданной бывшим землевладельцем Влодзимежем Юзефом Пузыной.

Все это происходило (как пишет уроженец Остромечева Иван Силуанович Кравчук) в 30–40-е годы. Местная власть называла эту кампанию «парцелляцией». В селе появились пришлые мастера столярного дела. Специалисты по работе с камнем строили сараи, погреба. Даже вспоминают фамилию одного мастера-каменотеса — Познаньский. Были и мастера-евреи, которые на месте изготавливали из форм «пустаки» — цементные блоки весом 10–12 кг и строили сараи. В трех дворах такие сараи стоят и сегодня. Они же делали и черепицу серую 0,5–1 кг весом.

Нетрудно себе представить, сколько потребовалось здоровья, сил, энергии, денег, чтобы перевозить построенные дома, сараи, «клуни» на новые земли, находившиеся порой в более 1,5–2 км от села. При «парцелляции» польские власти ставили условия: не переселившиеся на хутора получат в селе наделы земли наполовину меньшие. Однако таких семей осталось в селе Остромечево 18: 4 семьи поляков и 14 местных в д. Плянта (которая до 1925 года называлась Плянта-Юзефины).

Поляки на словах поддерживали переселение, а на деле все это легло на плечи наших дедов и прадедов.

На верх старонкі


 • Докладnew
 • Остромечево и остромычивци
 • Предисловие
 • Дела давно минувших дней
 • Легенды о селе Остромечево
 • Род Пузыны
 • Заметки из «Нашей нивы»
 • Урочища (хутора) (1935–1960)
 • «За польским часом»
 • Подсобное хозяйство
 • Хутор Вылычково
 • Владычицы
 • Почта в Остромечеве
 • Повзрослевшее детство
 • Сказ о матери
 • Далекое детство
 • Жизнь в послевоенное время
 • Есть только миг...
 • Памяти земляков
 • Мой старший брат
 • Невозвратимое…
 • Мы родом из детства
 • Природа нашего детства
 • Пословицы, поговорки
 • Песни
 • Прымовкы, шчыталки, игры
 • Школа
 • Народные училища Брестчины
 • Они были первыми
 • А жизнь короткая такая
 • «Школа»
 • Сочинение на заданную тему
 • Незабываемое...
 • Отец, Учитель, Человек
 • Годы далекой юности
 • Всегда помню учителей
 • Я был первым выпускником
 • И запах сирени 45-го...
 • Самый «классный» класс...
 • Школьные годы чудесные...
 • Жизнь, отданная школе
 • Школу всегда вспоминаю
 • Школа — фундамент жизни
 • Личный пример А. Даниша
 • Библиотека
 • Павленков Ф. Ф.
 • Заметки из «Нашей нивы»
 • З гісторыі народных бібліятэк
 • Братья Романские
 • В библиотеке работали
 • Иван Иванович
 • Свято-Михайловская церковь
 • Памяти отца Евгения
 • Тарима Лукьян Антонович
 • Праздники нашего детства
 • Память
 • Воины, погибшие в 1944 г.
 • Сережина ель
 • Колхоз "Память Ильича"
 • Люди счастливой судьбы
 • Красота рождается в душе
 • СПК "Остромечево"
 • Четверть века
 • Остромечево сегодня
 • Моё Остромечево
 • Служба дня и ночи
 • Прекрасное далёко…
 • Слоўнiк тэрмiнаў
 • Хронология событий
 • Послесловие
 • Видео

 • Матвеюк Михаил, Евдоченко Михаил, Шевчук Федор, Панасюк Иван (1956)


  Кожух женский
  пошива 1956 года


  «Румынки» брестского пошива 1956 года


  1957 год. Пасха. Будущее Остромечева


  Сацюк Люба, Шиш Валентина (1957, Троица)


  Обламская Надежда, Романюк Валентина, Данилюк Федор, Вьюн П., Петручик Иван (1958, Остромечево)


  Вьюн Владимир, Цыбулько Валентина, Сацюк Михаил, Рудская Ольга (1958)

  Web hosting by Somee.com